สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย (สคยท) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมาคมครูฯ ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์และความสนใจของบุคลากรสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย รวมทั้งประสาน ความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์และภาระงานของสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (DaF) ในประเทศไทย

2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้าน DaF ระหว่างอาจารย์สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย

3. สนับสนุนอาจารย์สอนภาษาเยอรมัน ทั้งในงานวิชาชีพและการให้ความรู้ในการจัดอบรมและสัมมนาต่างๆ

4. ส่งเสริมให้มีการติดต่อและการทำงานร่วมกันกับอาจารย์สอนภาษาเยอรมันในต่างประเทศ

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างประเทศไทยและประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน (D-A-CH)

6. ส่งเสริมด้านความร่วมมือกันระหว่างสมาคมครูภาษาเยอรมันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและสมาคมครูภาษาเยอรมันทั่วโลก