สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย (สคยท) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมาคมครูฯ ได้ทำหน้าที่สนับสนุนและเป็นตัวแทนบุคลากรผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์และภาระงานของสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศไทย

2. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีเยอรมัน ตลอดจนการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศระหว่างครูอาจารย์ผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย

3. สนับสนุนครูอาจารย์สอนภาษาเยอรมัน ทั้งในงานวิชาชีพและการให้ความรู้ในรูปแบบการจัดอบรมและสัมมนาต่าง ๆ

4. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันกับครูอาจารย์ผู้สอนภาษาเยอรมันในต่างประเทศ

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ

6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมครูภาษาเยอรมันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและสมาคมครูภาษาเยอรมันทั่วโลก