คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยชุดปัจจุบัน

นางสาวอรนุช ทองทักษิณนายกสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย
ดร.ธนกร แก้ววิภาสอุปนายกสมาคมภาษาเยอรมันในประเทศไทย ฝ่ายมหาวิทยาลัย
นายรัชต เย็นตระกูลอุปนายกสมาคมภาษาเยอรมันในประเทศไทย ฝ่ายโรงเรียน
นางสาววิไลรัตน์ ระลึกมูลเลขานุการ
นางสาวพิมพ์นรี สองเมืองผู้ช่วยเลขานุการ
นางพรสวาท เจริญทรัพย์เหรัญญิก
ดร.พัชรินทร์ ชัยวรรณสาราณียากร
นางศิริมา ศิริทรัพย์สถิตย์ผู้ช่วยสาราณียากร
นายชนิฐพล แมลงภู่ทองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(ว่าง)ผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นางสาววรันธร เจริญรูปปฏิคมและสวัสดิการ
นางสาวฉัตราภรณ์ นรสิงห์นายทะเบียน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูลกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายมาคุส ชติเชล (Markus Stichel)ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ