กิจกรรมในปี 2565

24 กรกฎาคม 2565

24 มิถุนายน 2565

พิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (NDO)

การแข่งขันภาษาเยอรมัน
โอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ
เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ(IDO) ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 25 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2565

14 – 25 มีนาคม 2565

สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จะจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 25 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยจำนวน 2 คน ไปเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ณ เมือง Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้คัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 42 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และมีนักเรียนจำนวน 24 คน มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกระดับประเทศ


6 พฤษภาคม 2565

สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนภาษาเยอรมัน ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ภาษาเยอรมันผ่านบทเพลง” (Einsatz von Liedern
im Deutschunterricht) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการใช้บทเพลงเป็นสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน
ให้แก่ผู้สอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนต่างๆ โดยคณาจารย์ผู้ทำหน้าที่วิทยากรจากคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น zoom

TDLV Thailand