กิจกรรมในปี 2564

งานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน 2564
ภายใต้หัวข้อ “เยอรมัน-หลากสี(สร้าง)สรร(ค์)”
23, 25 และ 27 สิงหาคม 2564

กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ภายใต้หัวข้อ “เยอรมัน-หลากสี(สร้าง)สรร(ค์)” จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (Goethe-Institut Thailand)

การประกวดและการแข่งขันในปีนี้มีทั้งสิ้น 6 รายการ ได้แก่

1) การประกวดวาดภาพ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า)

2) การประกวดสื่อผสม (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า)

3) การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า)

4) การแข่งขันเขียนเรียงความ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า)

5) การแข่งขันพูดบรรยายภาพ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

6) การแข่งขันพูดและอภิปราย (ระดับมหาวิทยาลัย)


TDLV Thailand