กิจกรรมในปี 2562

1-2 กุมภาพันธ์ 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาเยอรมัน เรื่อง “การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ภาษาเยอรมันสำหรับแบบเรียนใหม่ Klasse”

20 มิถุนายน 2562
การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APDO) รอบตัดสิน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

23-25 สิงหาคม 2562
ค่ายภาษาเยอรมันระดับประเทศ ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

30 สิงหาคม 2562
การแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันระดับประเทศ ในวันรวมใจภาษาเยอรมัน ภายใต้หัวข้อ “Deutsch ist vielseitig – รอบรู้ รอบด้านด้วยภาษาเยอรมัน” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4-5 พฤศจิกายน 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาเยอรมัน เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนสำหรับแบบเรียน Klasse และการใช้สื่อสารสนเทศ”
T h a i l ä n d i s c h e r D e u t s c h l e h r e r v e r b a n d